De meerwaarde van multidisciplinaire behandelingen

Maaike Ouwerkerk is onderzoeker bij MS Expertisecentrum Nieuw Unicum en MS Centrum Amsterdam. Zij onderzoekt wat de meerwaarde is van de multidisciplinaire behandelstrategie van MS Expertisecentrum Nieuw Unicum op de kwaliteit van leven van mensen met gevorderde MS.

Nieuw Unicum biedt vier diensten aan mensen met progressieve MS. Dit zijn voor thuiswonende patiënten: MS Zorg op afstand, Multidisciplinaire screening en Kortdurend verblijf. Langdurig verblijf bieden we aan mensen met vergevorderde progressieve MS die niet meer thuis kunnen wonen. De deelnemers aan dit onderzoek maken gebruik van een van deze diensten. Zij hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld met vragen die betrekking hebben op de kwaliteit van leven, het functioneren, het zorggebruik en de belasting van de mantelzorger.

Baten en kosten

Het onderzoek is eind 2016 gestart. We kijken in dit onderzoek op welke gebieden iemand beperkingen ervaart en of dit verandert na inzet van een multidisciplinaire behandeling. Daarnaast brengen we in kaart hoeveel behandelcontact er is geweest met dit multidisciplinaire team om zo een schatting te maken van de gemaakte kosten.

Uitdaging

De manier waarop dit onderzoek moet worden uitgevoerd is een uitdaging. Want niet één MS-patiënt heeft dezelfde klachten. Vragenlijsten met standaard vragen zijn vaak niet toereikend of passend. Bovendien is er eigenlijk geen vergelijkbare groep om de bevindingen te toetsen. Anderhalf jaar lang worden deze vragen viermaal herhaald. De betrokkenen worden dus over een langere tijd gevolgd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de veranderingen in functioneren die periode. De eerste deelnemers hebben de looptijd van anderhalf jaar afgerond. In 2020 gaan we door met het verzamelen van de vragenlijsten. Medio 2021 hopen we de eerste resultaten te delen.

Subsidie

Voor dit promotieonderzoek heeft MS Expertisecentrum Nieuw Unicum een subsidie ontvangen van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum en Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het MS Centrum Amsterdam en prof. dr. Bernard Uitdehaag en prof. dr. Vincent de Groot zijn de promotoren.